มีเฮ! ประกาศ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 16 อาชีพ มีผลกันยายน 2565 ได้เพิ่มสูงสุดกี่บาท

มีเฮ! ประกาศ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 16 อาชีพ มีผลกันยายน 2565 ได้เพิ่มสูงสุดกี่บาท

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 16 อาชีพ แบ่งตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน อัตรา 400 – 650 บาทต่อวัน มีผลบังคับใช้ กันยายน 2565 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11)

“ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 

ได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามมาตรฐานฝีมือ และมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา ให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือรวม 16 สาขา โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเกณฑ์วัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ”

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเกณฑ์วัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อนายจ้างได้รับหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้จ่ายค่าจ้างตามอัตราในประกาศนี้ให้แก่ลูกจ้างนับแต่วันที่ได้หนังสือรับรองเป็นต้นไป

โดยการปรับขึ้นค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 16 อาชีพ ดังนี้

1. กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสร้าง 5 สาขา ได้แก่

ช่างติดตั้งยิปซัมระดับ 1 อัตรา 450 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 565 บาท/วัน

ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 645 บาท/วัน

ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ระดับ 1 อัตรา 450 บาท/วัน ระดับ 2 อัตรา 550 บาท/วัน และระดับ 3 อัตรา 650 บาท/วัน

ช่างสีอาคาร ระดับ 1 อัตรา 465 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 600 บาท/วัน

ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ระดับ 1 อัตรา 475 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 575 บาท/วัน

2. กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 4 สาขา ได้แก่

ช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) ระดับ 1 อัตรา 450 บาท/วัน ระดับ 2 อัตรา 550 บาท/วัน และระดับ 3 อัตรา 650 บาท/วัน

ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ระดับ 1 อัตรา 430 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 550 บาท/วัน

ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) 525 บาท/วัน

ช่างเครื่องถม 625 บาท/วัน

3. กลุ่มอาชีพภาคบริการ 7 สาขา ได้แก่

นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 1 อัตรา 460 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 575 บาท/วัน

ผู้ประกอบขนมอบ ระดับ 1 อัตรา 400 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 505 บาท/วัน

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ 1 อัตรา 440 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 565 บาท/วัน

พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 440 บาท/วัน

ช่างแต่งผมสตรี ระดับ 1 อัตรา 440 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 650 บาท/วัน

ช่างแต่งผมบุรุษ ระดับ 1 อัตรา 430 บาท/วัน และระดับ 2 อัตรา 630 บาท/วัน

การดูแลผู้สูงอายุ 500 บาท/วัน

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 กู้สูงสุด 200,000 บาท เพื่อธุรกิจรายย่อย

เชื่อว่าทุกคนย่อมมีความฝันในการทำธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ความฝันก็ต้องต้องมาหยุดชะงัก เพราะกันเจอสถานการณ์โควิด 19 โดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพอิสระต้องเดือดร้อนเรื่องเงิน จนหันไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบ โดยธนาคารธกส ได้ออก สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565 ช่วยเหลือสำหรับคนที่ต้องการเงินด่วน วงเงินไม่สูงมาก เช็กเงื่อนไข คุณสมบัติผู้กู้ ได้ที่นี่เลย

ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้กำหนดคุณสมบัติ ผู้สนใจกู้สินเชื่อธุรกิจรายย่อย 2565 มีดังนี้

บุคคลสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

มีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์เพียงพอที่ดำเนินกิจการที่ขอกู้

มีถิ่นที่อยู่ และสถานที่ประกอบกิจการที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

 เป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

สำหรับวงเงินกู้สินเชื่ออาชีพอิสระ ผู้ที่ผ่านการพิจารณา จะสามารถกู้เงินได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ทางธนาคารจะพิจารณาตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ รายได้ รายจ่าย ความสามารถในการชำระคืน และหลักประกันที่นำมายื่น

 สินเชื่ออาชีพอิสระ อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ ? สำหรับอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามที่ทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงของผู้กู้สินเชื่ออาชีพอิสระ

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป